Bugun...

2.KOR.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK2006-DEP-YIĞ-0801 ALBÜM NUMARALI KÖPRÜCÜ TABUR KOMUTANLIĞI SİLAHLIK DEPOSUNUN ÇATI VE ELEKTRİK TESİSATI ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
ihale Kayıt Numarası : 2018/327516
1- İdarenin
a) Adresi : HOCA HAMZA MAH. TUGSAVUL CAD. 15 17500 - GELİBOLU/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2865661137 - 2865666898
c) Elektronik Posta Adresi : 2korakim@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https ://ekap kik. gov tr/E KAP/
2- İhale konusu yapım işinin
a)  Niteliği, türü ve miktarı : 30 (OTUZ) KALEM BAKIM ONARIM İŞİ, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)  Yapılacağı yer : 2'NCİ KOR İS.A.K.LIĞI GEN.KEMAL DOĞAN KIŞLASI KAVAKKÖY/GELİBOLU
c)  İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer : 2'nci Kolordu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gelibolu/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 18.07.2018 -10:00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile ait yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu İhalede benzer İş olarak kabul edilecek işler ve benzer İşlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11.06.2011 tarihli yapım işlerinde benzer iş gruplan tebliğinin (B) ÜST YAPI (BİNA)İŞLERİ bölümünde yer alan her türlü bakım, onarım, tadilat ve yeni yapım işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2'nci Kolordu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gelibolu/ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Kolordu Komutanlığı ihale Komisyon Başkanlığı Gelibolu/ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama İstenmeksizin reddedilecektir.
İhalede uygulanacak sınır değeri N=1: 25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile 23 Ağustos 2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun, İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğe göre güncellenmiştir.
Basın No : 492


ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
FOTO GALERİ
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
VİDEO GALERİ
YUKARI